Krediler

Toplam Tüketici Kredileri Azaldı

konut_kredisinin_diger_kredilerden_farki_ne_h18763Bankacılık sektörü toplam tüketici kredileri yıl sonuna göre yüzde 7,53 oranında arttı.

Bankacılık sektörü toplam tüketici kredileri yıl sonuna göre yüzde 7,53 oranında artarken, geçen haftaya göre yüzde 0,35 azaldı ve 301 milyar 941,2 milyon TL oldu. Geçen hafta bu rakam 303 milyar 5,8 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası haftalık bülteninde yer alan verilere göre, 20 Kasım itibarıyla Mevduat Bankaları tüketici kredileri ise geçen haftaya göre yüzde 0,36 oranında düşerken, yıl sonuna göre yüzde 7,51 arttı ve 287 milyar 525 milyon lira oldu.

Tüketici kredilerinden konut kredisi 129,9 milyar liradan 129,8 milyar liraya geriledi. Diğer krediler 153,1 milyar liradan 152,1 milyar liraya gerilerken, taşıt kredileri 5,57 milyar liradan 5,57 milyar liraya yükseldi. Bu rakamlara göre konut kredileri yıl sonuna göre yüzde 13,46,diğer krediler yüzde 3,61 artarken, taşıt kredileri yüzde 10,18 oranında azaldı.

Kaynak: Finansgündem

Kredi Borcunu Erken Ödeyene İndirim Hakkı

akbank-bayram-özelKrediyle alışveriş yapan, sözleşme imzalayan tüketiciler için yeni bir dönem başladı. Örneğin bugünden itibaren kredi borcunun tamamı ya da bir kısmını erken ödeyen tüketicilere indirim yapılacak.

Tü­ke­ti­ci kre­di­le­ri söz­leş­me­le­rin­de, tü­ke­ti­ci le­hi­ne ye­ni dü­zen­le­me­le­ri içe­ren “Tü­ke­ti­ci Kre­di­si Söz­leş­me­le­ri Yö­net­- me­li­ği” bu­gün yü­rür­lü­ğe gi­ri­yor.
Tüketiciye yeni kolaylık
Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı’nca, Res­mi Ga­ze­te’de 22 Ma­yıs’ta ya­yım­la­nan ve yü­rür­lük ta­ri­hi  6 ay son­ra ola­rak be­lir­le­nen bu yö­net­me­lik tü­ke­ti­ci­ye önem­li hak­lar ve­ri­yor. Bun­lar için­de en önem­li baş­lık­lar­dan bi­ri kre­di bor­cu­nu er­ken öde­yen­ler­le il­gi­li. Bu­na gö­re, Tü­ke­ti­ci, va­de­si gel­me­miş bir ve­ya bir­den çok tak­sit öde­me­sin­de bu­lu­na­bi­le­cek ve­ya kre­di bor­cu­nun ta­ma­mı­nı ya da bir
kıs­mı­nı er­ken öde­ye­bi­le­cek.
Özel sistem kurulacak
Bu hal­ler­de kre­di ve­ren fai­zin ta­ma­mı­nın ve­ya bir kıs­mı­nın pe­şin ola­rak tah­sil edil­di­ği du­rum­lar da da­hil ol­mak üze­re ge­rek­li in­di­ri­mi ya­pa­cak.
Kre­di ve­ren, fai­zin ta­ma­mı ve­ya bir kıs­mı­nın pe­şin tah­sil edil­di­ği kre­di­ler­de, tü­ke­ti­ci­nin er­ken öde­me yap­ma­sı ha­lin­de ak­di fa­iz ora­nı üze­rin­den ge­rek­li in­di­ri­mi yap­mak üze­re bir sis­tem kur­mak­la yü­küm­lü ola­cak.
Kre­di­nin ta­ma­mı­nın er­ken öden­me­si tak­sit ta­ri­hin­de ya­pı­lı­yor­sa va­de­si ge­len tak­sit öde­me­si ile bir­lik­te ge­ri­ye ka­lan tak­sit tu­tar­la­rı içe­ri­sin­de­ki ana­pa­ra bor­cu ve var­sa o ta­ri­he ka­dar tah­sil edil­me­miş fa­iz, ver­gi, harç ve ben­ze­ri ya­sal yü­küm­lü­lük­ler  tah­sil edi­le­cek.

Kötü sürpriz ortadan kalktı

Be­lir­li sü­re­li kre­di söz­leş­me­si­nin şart­la­rı, tü­ke­ti­ci aley­hi­ne de­ğiş­ti­ri­le­me­ye­cek. Be­lir­siz sü­re­li söz­leş­me­ler­de ak­di fa­iz ora­nın­da de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı ha­lin­de, bu de­ği­şik­li­ğin yü­rür­lü­ğe gir­me- ­sin­den 30 gün ön­ce, tü­ke­ti­ci­ye bil­di­ri­le­cek. Tü­ke­ti­ci, bil­di­rim ta­ri­hin­den iti­ba­ren en geç 60 gün için­de bor­cun ta­ma­mı­nı öde­di­ği ve kre­di kul­lan­ma­ya son ver­di­ği tak­dir­de fa­iz ar­tı­şın­dan
et­ki­len­me­ye­cek.

303 milyar lira

2015 yı­lı Ey­lül so­nu iti­ba­riy­le va­tan­da­şın top­lam 303 mil­yar li­ra­lık tü­ke­ti­ci kre­di­si bor­cu var. Ay­rı­ca 77 mil­yar li­ra­lık da bi­rey­sel kre­di kar­tı bor­cu bi­rik­ti.

16,1 milyar lira

Yi­ne Ey­lül 2015 so­nu iti­ba­riy­le 9,5 mil­yar li­ra­lık tü­ke­ti­ci kre­di­si, 6,6 mil­yar li­ra­lık bi­rey­sel kre­di kar­tı bor­cu ya­sal ta­ki­be düş­tü. Top­lam ra­kam 16,1 mil­yar li­ra.

Cayma hakkında yeni süre 14 gün
Tü­ke­ti­ci, 14 gün için­de her­han­gi bir ge­rek­çe gös­ter­mek­si­zin ve ce­za­i şart öde­mek­si­zin tü­ke­ti­ci kre­di­si söz­leş­me­sin­den ca­ya­bi­le­cek.

Geç ödemede faiz en çok %30 fazla olacak

Te­mer­rüt ve­ya geç öde­me du­ru­mun­da tü­ke­ti­ci­den söz­leş­me­de yer alan ak­di fa­iz ora­nı­nın yüz­de 30 faz­la­sın­dan da­ha yük­sek bir oran­da ge­cik­me fai­zi tah­sil edi­le­me­ye­cek. Be­lir­li sü­re­li tü­ke­ti­ci kre­di­si söz­leş­me­le­rin­- de fa­iz ora­nı sa­bit ola­rak be­lir­le­ne­cek.

Sigorta izne bağlı

Tü­ke­ti­ci­nin ya­zı­lı ola­rak ve­ya ka­lı­cı ve­ri sak­la­yı­cı­sıy­la (çağ­rı mer­ke­zi gi­bi) açık ta­le­bi ol­mak­sı­zın kre­di ile il­gi­li si­gor­ta yap­tı­rı­la­ma­ya­cak. Tü­ke­ti­ci­nin si­gor­ta yap­tır­mak is­te­me­si ha­lin­de, is­te­di­ği si­gor­ta şir­ke­tin­den sağ­la­dı­ğı te­mi­nat, kre­di ve­ren ta­ra­fın­dan ka­bul edi­le­cek. Bu si­gor­ta­nın kre­di ko­nusuy­la, meb­lağ si­gor­ta­la­rın­da ka­lan borç tu­ta­rıy­la ve va­de­siy­le uyum­lu ol­ma­sı ge­re­ke­cek.
Kaynak: Bugün

Vakıfbank’tan Organik Kredi

akbank-bayram-özelVakıfBank, organik tarım yapan üreticilere uygun faiz oranı ve masrafsız “Organik Kredi” paketini hizmete sundu. Krediden yararlanan tarımsal üreticiler, hesap işletim ücreti ödemediği gibi bankacılık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek.

VakıfBank Tarım Bankacılığı, organik tarıma yönelen üreticiler için özel bir kredi ürününü hizmete sundu. Yüzde 1.39 faiz oranı ile sunulan Organik Kredi’den çiftçiler 50 bin TL’ye kadar olan ihtiyaçları için herhangi bir dosya masrafı ödemeden faydalanacaklar. Bunun yanında, birçok bankacılık hizmetini ücretsiz olarak sunan ve bir yıl boyunca hesap işletim ücreti alınmayan “Halden Anlayan Nette Mini Tarife” paketinden de yararlanabilecekler.

Organik tarımı önemsiyor, çiftçiye destek veriyoruz

VakıfBank’ın tarım bankacılığından yararlanan müşteri sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, “Ülkemizde organik tarım bilinci her geçen gün artıyor. VakıfBank olarak organik tarımın gelişmesini önemsiyor ve bu şekilde üretim yapan çiftçilere destek veriyoruz. Tarım bankacılığı kapsamında tarımsal işletmelere özel çözümler sunuyoruz. Tahıl, sebze ve meyve dahil tüm bitkisel üretim faaliyetlerinden süt ve besi hayvancılığına kadar tarım ve hayvancılığın her alanında üreticilerin işletme ve yatırım ihtiyaçlarına yönelik kredi imkanı sağlıyoruz. Gelir dönemini dikkate alarak hasat dönemine uygun, yılda bir ödemeli kredi kolaylığı sunuyoruz. Çiftçimizin halinden anlıyor, ihtiyaçları olan krediye kolay ulaşmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: Gidahatti

Çin’de İyimserlik Sürüyor

Fed yetkililerinin faiz artışına yönelik açıklamaları gelişen piyasaların para birimlerinde değer kaybına yol açarken Çin’deki iyimser hava hisseleri yükseltiyor

Çin’de bu yıl gerçekleşen 5 trilyon dolarlık çöküşe rağmen merkez bankasının Hong Kong ile Shenzhen arası borsa bağlantısının bu yıl başlayacağını duyurmasıyla piyasadaki iyimser gün boyunca devam etti.

Şanghay Bileşik Endeksi, ikinci günde de yükselişini sürdürerek gün sonunda 2,4 kazançla 3 bin 542 puandan işlem gördü.

Amerikan Merkez Bankası’nın Aralık ayında muhtemel bir faiz artışı olmasının sinyalini vermesinin ardından Asya’nın gelişen piyasalarının para birimleri dolar karşısında değer kaybetti. Yellen’ın açıklamalarıyla 121,7 ile 31 Ağustos’tan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıkan dolar/yen paritesi, Japonya Merkez Bankası’nın yayınladığı 6-7 Ekim tutanaklarının ardından 121,4 seviyelerinde dengelendi.

Tutanaklara göre, üyeler, Çin’in de dahil olduğu gelişmekte olan ülkelerin görünümüne ilişkin belirsizliklerden dolayı endişelerin arttığını bildirdi. Tutanaklar ayrıca, üyelerin Japonya ekonomisinin ılımlı toparlanma trendine devam ettiği, ülkede finansal koşulların uyumlu olduğu yönündeki görüşünü ortaya koydu.

Gelişmelerin etkisiyle Japonya’da Nikkei endeksi ise günü yüzde 1 artışla 19 bin 116,41 puandan kapattı. Japon Topix endeksi ise yüzde 1 artış göstererek bin 555 puandan işlem gördü.

Tokyo’daki Ichiyoshi Varlık Yönetimi Başkanı Mitsushige Akino, “Yellen, faiz oranlarını yükseltmek istediklerini söylerken, istihdam ve enflasyon verilerinde bir hayalkırıklığı yaşanmaması durumunda sözlerinde durabileceklerini ima ediyor” diye konuştu. Akion, “Zayıf seyreden yen Japon hisselerini yükseltecektir ancak yüksek faiz oranları ile birlikte yenin değer kaybetmesi olumlu bir durum değil” dedi.

Kaynak: Businessht

Yapı Kredi`nin Kredileri 217 Milyar TL`ye Ulaştı

37886Yapı Kredi’nin toplam kredileri 216.9 milyar TL’ye, toplam mevduat hacmi ise 136.3 milyar TL’ye ulaştı.

Yapı Kredi, yılın ilk dokuz ayındaki toplam aktif büyüklüğünü yılbaşından bu yana yüzde 27 artırarak 247 milyar 752 milyon TL’ye çıkardı. 2015 başından bu yana kredi ve mevduat alanındaki hızlı büyümesini sürdüren Yapı Kredi’nin toplam kredileri 216.9 milyar TL’ye, toplam mevduat hacmi ise 136.3 milyar TL’ye ulaştı. Bankanın toplam gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 17 artarak 7 milyar 326 milyon TL’ye yükseldi. Yapı Kredi, 2015 yılı ilk dokuz ayı konsolide net kârını 1 milyar 274 milyon TL olarak açıkladı.

Kredi ve mevduatta sektör üzerinde büyümeye devam

Uygulanan Akıllı Büyüme stratejisinin olumlu sonuçlarını alarak sürdürülebilir ve sağlıklı büyümeye devam ettiklerini belirten Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın şu değerlendirmede bulundu: “Yılın ilk 9 ayında başarılı bir performans sergileyerek odaklandığımız alanlarda hedeflerimize ulaştık. Kaynaklarımızı verimli kullanarak ve katma değeri yüksek alanlara odaklanarak hem krediler, hem de mevduatta pazar payımızı genişlettik. Nakdi kredilerimizi yılın başından bu yana yüzde 22 artırarak 153.7 milyar TL’ye, gayrinakdi kredilerimizi de yüzde 30 yükselterek 63.2 milyar TL’ye ulaştık. Böylece toplam kredi hacmimizi yüzde 24 artırarak 216.9 milyar TL’ye çıkardık. Aynı dönemde nakdi kredi pazarında payımızı da 24 baz puan arttırarak yüzde 10,5’e yükselttik. Bireysel ihtiyaç kredilerinde çeyreksel bazda yüzde 9, KOBİ kredilerinde ise yüzde 7 büyüme elde ettik. Toplam mevduat tarafında da sektörün 7 puan üzerinde bir performansla yüzde 27 artış sağladık ve toplam mevduat hacmimizi 136.3 milyar TL’ye, pazar payımızı ise yüzde 10,5 seviyesine ulaştırdık.”

Yapı Kredi olarak büyük önem verdikleri fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi konusunda da başarılı bir performans sergilediklerini kaydeden Açıkalın, “Eylül ayı sonunda 17 ülkeden 38 bankanın katılımıyla 1.2 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladık. Reel sektörün dış ticaret işlemleri için kullandırılacak bu kaynağı geçen yıla oranla maliyet düşüşü sağlayarak, yüzde 101 oranında yeniledik. Aynı zamanda, bono ihraçları, orta vadeli tahvil programı ile fonlama tabanımızı çeşitlendirmeyi sürdürdük“ dedi.

Dijital kanallarda hızlı büyümemizi sürdürüyoruz

Yapı Kredi’nin büyüme stratejisi çerçevesinde yaptığı fiziksel alandaki yatırımların büyük ölçüde tamamlandığını dile getiren Açıkalın, şu bilgileri verdi: “Müşteri odaklı bankacılık anlayışımızla müşteri tabanımızı büyütmeye ve dağıtım kanallarımızı genişletmeye devam ediyoruz. Aktif müşteri sayımız ilk dokuz ayda 512 bin artarak 11 milyona, toplam müşteri sayımız ise 21.1 milyona ulaştı. Hizmete giren yeni şube ve ATM’lerimizle bankacılık ağımızı da genişletmeyi sürdürüyoruz. Yılın ilk dokuz ayında açtığımız 12 yeni şube ile toplam şube sayımız 1.015’e, ATM ağımız ise yeni eklenen 584 ATM ile 4.217’ye yükseldi.

Öte yandan hızla değişen dünya ve farklılaşan müşteri talepleri ile birlikte mobil bankacılık başta olmak üzere tüm dijital kanallarımızı da geliştirip zenginleştiriyoruz. İnternet ve mobil bankacılığı kullanan aktif müşteri tabanımızı hızla büyütmeye devam ediyoruz.  Geçen yılın aynı dönemine göre internet bankacılığı aktif müşteri sayısında yüzde 41, mobil bankacılıkta ise yüzde 113 büyüme sağladık. Müşteri odaklı yaklaşımımız ve ‘Hizmette Sınır Yoktur’ anlayışımız ile müşterilerimizin her türlü bankacılık ihtiyacını istedikleri zaman, istedikleri yerden en iyi şekilde karşılamaya, ihtiyaçlarına uygun ürünler ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz.”

Kredi kartları leasing ve faktoringde pazar liderliğimiz devam ediyor

Kredi kartlarında da tarihten gelen güçlü pozisyonlarını sürdüklerini belirten Açıkalın, “Türkiye’nin ilk kredi kartı Worldcard ile 27 yıldır sektörde pazar lideriyiz. Worldcard ile bu dönemde kredi kartları alacak bakiyesinde yüzde 21,4, kredi kartı cirosunda yüzde 19,5, POS cirosunda yüzde 21 ve kart sayısında yüzde 18 ile pazar liderliğimizi sürdürüyoruz. Son olarak Visa Europe’un düzenlediği Visa Europe Türkiye Konferansı Vizyonist 2015’te de ‘Visa Kredi Kartı ve Ticari Kart Alışveriş Hacminde Lider Banka’ ödülünü kazandık. Beş yıldır üst üste kazandığımız bu ödül ile kredi kartlarındaki liderlik unvanımızı da pekiştirdik” dedi.

Açıkalın, “Yapı Kredi olarak kendi sektörlerinde öncü olan portföy, yatırım, leasing ve faktoring alanlarındaki iştiraklerimiz ve yurtdışındaki bankalarımızla güçlü bir finansal hizmet grubuyuz. İkinci çeyrek itibarıyla Yapı Kredi Faktoring toplam ciro bazında yüzde 17,4, Yapı Kredi Leasing ise yüzde 18,2 pazar payı ile liderliklerini sürdürüyorlar. Yapı Kredi Leasing,  Ağustos ayı içerisinde 7 bankanın katılımıyla sağladığı 106 milyon dolar sendikasyon kredisi ile kendi alanındaki güvenilirliğini bir kez daha teyit etti. Fitch Ratings ise ilk kez değerlendirdiği Yapı Kredi Yatırım’ın kredi derecesini en yüksek ulusal not olan AAA (tur) olarak belirledi. Böylece sektörünün öncü kurumlarından biri olan Yapı Kredi Yatırım, ilk kez girdiği Fitch Ratings derecelendirmesinde ulusal çapta en yüksek notu almış oldu. Bu başarılar özverili çalışmalarımızın ve attığımız adımların kalıcılığının ve sağlamlığının teyidi anlamına geliyor” diye konuştu.

Kazandığımız ödüllerle başrımız tescilleniyor

Öte yandan farklı alanlarda aldıkları ödüller ile de başarılarını pekiştirdiklerini ifade eden Açıkalın, şu değerlendirmelerde bulundu: “Euromoney’nin Nakit Yönetimi Müşteri Araştırması 2015 kapsamında, “Nakit Yönetiminde Türkiye’nin En İyi Bankası” seçildik. Mobil bankacılık uygulamamız ve web sitemiz, dünyanın en saygın iş dünyası ödül organizasyonlarından Stevie International Business Awards tarafından dört kategoride ödüle layık görüldü. Ayrıca Türkiye’nin lokasyon bazlı anlık bildirim gönderme özelliğine sahip ilk akıllı alışveriş uygulaması World Alışveriş Asistanı ise “Visa Europe Best Ödülleri 2015”de, “En inovatif” ürün ödülünü kazandı. Yapı Kredi Portföy ise Global Banking and Finance Review, Global Brands Magazine, Business Worldwide Magazine ve Global Finance Magazine tarafından sırasıyla; “Türkiye’nin En İyi Portföy Yönetim Şirketi, 2015”,  “Türkiye’nin En İyi Portföy Yönetimi Markası”, “Yılın Portföy Yönetim Şirketi, Türkiye”, “Kurumlar için Türkiye’de En İyi Portföy Yönetim Şirketi, 2015” seçildi.”

Yapı Kredi’nin 30 Eylül 2015 Tarihli Konsolide Finansal Sonuçlarına İlişkin Seçilmiş Göstergeler:

Toplam aktifler:  247 milyar 752 milyon TL
Net Grup kârı: 1 milyar 274 milyon TL
Toplam nakdi krediler: 153.7 milyar TL
Toplam gelirler: 7 milyar 326 milyon TL
Toplam mevduat: 136.3 milyar TL
Faaliyet giderleri: 3 milyar 661 milyon TL

Kaynak: Gazetevatan

568 Konut Satışa Çıkarıldı

37886Dar gelirliyi ev sahibi yapan TOKİ, Malatya‘da inşa ettiği 568 konutun 70’ini satışa çıkardı.

İşte Toki Malatya Merkez 568 Konut Projesi Toplu konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), Malatya’da yapılan 568 konut Toplu Konut Uygulaması kapsamındaki 70 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile açık satışa sunuldu.

Toki Malatya Merkez 568 Konut Projesi Ödeme Koşulları : Konut seçimini yapan alıcıların yüzde 10 peşinat 96 ay vade, yüzde 15 peşinat 108 ay vade, yüzde 20 peşinat 156 ay vade ve yüzde 25 peşinat 120 ay vade alternatifleri çerçevesinde peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacakları belirtildi.

Sözleşme bedeli üzerinden yüzde 0,948 (binde dokuz virgül kırk sekiz) oranında damga vergisi, peşinat bedeli üzerinden yüzde 0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde 5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edileceği kaydedildi.

TOKİ tarafından yapılan açıklamada şu şartlar da sıralandı: “Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Konut alıcısı, Gayrimenkul’ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Konut satın almak için başvuruda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresi’nden kredi almamış olmaları” şartları kaldırılmıştır.

Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir. Konutların teslim süresi, hemen teslimlidir. Anahtar teslimi öncesinde, KDV Kanunu uyarınca konut bedelinin %1’i oranında KDV tutarı sözleşme imzalama aşamasında ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir. Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’nda öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme  isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.

Satış işlemleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılacaktır. Gayrimenkul satış işlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir” Brüt 147,37 metrekare net alan ise 111,84 metrekare olan 3+1 konutlar için en düşük fiyat 125 bin 15 lira en yüksek fiyat ise 147 bin 32 lira olarak belirlendi. İlk taksitler ise verilecek peşinatlar üzerinden belirlenecek.

Kaynak: Emlakgündemi

Batık Krediler Sorun Olmaya Devam Ediyor

findeks-kredi-not-sorgulama-islemleri-1243-620-310Güney Kıbrıs bankalarındaki batık kredilerin sorun olmaya devam ettiği belirtildi.

Güney Kıbrıs bankalarındaki batık kredilerin sorun olmaya devam ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Batık Krediler Fren” başlığıyla manşetten verdiği haberinde, sorunlu kredilerin, Güney Kıbrıs’ın 10 yıllık tahville uluslar arası piyasalara çıkma yönündeki ilk girişiminde borçlanma faizini yüzde 4,25 olarak belirlediğini yazdı.

Sorunlu kredilerden dolayı uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerinde Güney Kıbrıs’ı “junk” (çöp) kademesine yerleştirdiğine dikkat çeken gazete, finans sistemi ve mali dengede istikrar sağlanmasına rağmen kuruluşların, batık krediler ve banka varlıkları kalitesi konusunda endişelerinin olduğunu belirtti.

Gazete Güney Kıbrıs’ın çöp kademesinden çıkması için Fitch’in 4, S&P’nin de 3 puan not yükseltmesine ihtiyaç duyduğunu belirten gazete, Kasım ayında Moody’s kuruluşunun yeni bir değerlendirmede bulunmasının beklendiğini aktardı.

Haravgi gazetesi ise “Yüksek Faiz İçin Kutlama Yapıyorlar” başlığıyla manşete çıkardığı haberinde, Rum Hükümeti ve Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’in olumlu mesajlarını eleştirdi.

Gazete Güney Kıbrıs’ın, Euro bölgesindeki ülkeler arasında, uluslararası piyasalarda ikinci en yüksek faizi sunduğunu yazdı.

Rum Maliye Bakanlığı’nın 1 milyar Euro’luk 10 yıllık tahvil ihracında yüzde 4,25 faiz sunduğuna dikkat çeken gazete, verilere göre bu faizin, yüzde 7,81 faiz sunan Yunanistan’ın ardın ardından ikinci yüksek faiz olduğunu belirtti.

Habere göre Euro bölgesindeki diğer ülkeler yüzde 0,45 ve yüzde 2,41 arasında seyrediyor.

Simerini gazetesine göre ise Rum siyasi partiler tahvillerle ilgili açıklamalarında bir yandan memnuniyetlerini dile getirirken, ekonominin iyileşmesi için çalışmaların sürmesi gerektiği üzerinde durdular.

RCP’den Güney Kıbrıs’a özlü destek

Öte yandan Alithia gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in  Russian Commercial Bank’ın (RCB) Güney Kıbrıs için olan önem ve değerini vurguladı.

RCB’nin 20’inci yılı dolayısıyla önceki gün düzenlenen etkinlikte konuşan Anastasiadis, RCB’nin Güney Kıbrıs bankacılık sektörü ve ekonomisinin bir parçası haline geldiğini belirterek, Güney Kıbrıs’a somut ve özlü destek verdini söyledi.

Mevduatlarda artış

Simerini gazetesi ise Rum Merkez Bankası verilerine göre 2015 yılı Eylül ayında Güney Kıbrıs finans sistemindeki mevduatların toplamının, 2015 Ağustos ayına göre 255,6 milyon Euro artarak 6,6 milyar Euro’ya ulaştığını yazdı.

Gazete 2015 Ağustos ayında da mevduatlarda (önceki aya göre) 440,0 milyon Euro artış olduğunu belirtti.

Kaynak: Gündemkıbrıs

Denizbank Emeklilere Özel Kredi Kampanyası

akbank-bayram-özelTamamen emeklilere özel olarak geliştirilen pek çok ayrıcalık Denizbank şubelerinde sizleri bekliyor. Denizbank emekli paketi ile artık yatırımlarınıza çok daha yüksek faiz oranı alırken nakit ihtiyaçlarınızı da yine çok daha uygun koşullara sahip olan Denizbank ihityaç kredisi kampanyaları ile giderebilirsiniz. 

Denizbank emekli kredisi ile sizde nakit ihtiyaçlarınız için 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanarak ödemelerinizi büyük bir kolaylıkla yapabilir, taşıt ve konut kredisi başvurularınız için özel faiz indirimi alabilirsiniz. Başka bankalardan kullanmış olduğunuz ihtiyaç kredisi borçlarınıızı ödemekte zorlanıyor ya da kredi kartı borçları için bir çözüm arıyorsanız Denizbank transfer kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Denizbank kurtaran hesap ta yine Denizbank emekli kampanyaları arasında yer almakta olup tüm bu avantajlardan yararlanmak için tek yapmanız gereken emekli maaşınızı Denizbank şubelerinden almak için başvuruda bulunmanız yeterlidir. Bunun için Denizbank internet şubesi üzerinden e-devlet girişi yaparak ya da PTT şubeleri üzerinden e-devlet şifresi almak için başvuruda bulunabilir, e-devlet üzerinden emekli maaşınızı Denizbank şubelerine taşıyabilirsiniz.

Kaynak: Borsa365

Garanti Bankası Kredi Başvuru Sonucu Öğrenme

garanti-bankasiGünümüz şartlarında ek bir kaynak bulup almadan yaşayan kişilerin sayısı oldukça az. Eğitim, düğün, sağlık, bayram gibi birçok ana nedene bağlı olarak bankalara kredi başvurusu yapıyor ve aylık vadeler de ödüyoruz. Kredi imkânlarını sıralayan bankalardan birisi de Garanti bankasıdır. Konut kredisi, taşıt kredisi, bireysel ve ihtiyaç kredisi gibi başlıklar altında bize kredi imkânları sunmaktadır banka.

Garanti bankası kredi başvurusu sonucu öğrenme oldukça kolay bir işlemdir. Gelişen teknolojiye bağlı olarak bankaların çalışma hızı da arttı kredi başvuruları en geç on dakika içerisinde cevabı tarafımıza iletiliyor. Kredi notumuz bildiğiniz üzere kredi çıkması durumunu etkileyen en temel faktörlerden bu not düşük olur ise bankalar kredi vermez. Başvuru esnasında hemen bu nota bakılıyor ve ön onay bu şeklide veriliyor. Muhtemelen kredilerimize onay verilmesi de buna bağlı olarak hızla cevaplanmaktadır.

Kaynak: Finans

Başbakan Davutoğlu Kredi Miktarlarını Artırdık

37886Başbakan Ahmet Davutoğlu ‘Çalışan Kadınlar Buluşması’nda açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, Haliç Kongre Merkezi’nde Çalışan Kadınlar Buluşması’nda konuştu.

İşte Başbakan Davutoğlu’nun konuşmasından satır başları;

Bugün bu salonda başı örtülüler ve başı açıklar yan yana. Bu tabloyu 20 yıl önce görmek pek mümkün değildi. Ama biz her türlü ayrımcılığı çöpe attık ve bu noktadan asla ve asla geri dönüş olmayacaktır.

Her insanın emeğine ve üretimine katkımız var. Kadınlarımızın olduğu heryerde nezaket, şefkat ve zerafet var. Kadınlarımızın AK Parti içinde önemli yerlere gelmesi için her zaman ön açtık. Kadınlara hürmet göstermeyen bir toplumun ahlakni değerlerini koruması mümkün değildir. Başörtüsü yasağı senelerce ayrımcılığın sembolü olmuştur.  Kadınlarımızın siyasete katılımda çığır açan bir parti olduk.

Kıyamete kadar kimse 28 şubat zihniyetini geri getirmeyecek

13 yıl boyunca çözülmesi hayal dahi edilemeyen sorunlarda çok ciddi yol katettik. Başörtüsü sorununu tamamen çözdük. 25 dönemde ilk defa başörtülü kadınlarımız diğer kadınlarımız gibi Meclis’e girme imkanı buldu. Kıyamete kadar kimse 28 Şubat zihniyetini geri getiremeyecek. Allah’a çok şükür o günler geride kaldı.

Kredi miktarlarını artırdık

Kadın girişimcilere verilecek desteklerde kredi miktarlarını arttırdık. 2009’da KOSGEB girişimcilik ve destek programlarını başlattık. Bu desteği ilk başlattığımızda sadece 7 bin kadın girişimcimiz alıyordu. Beş yıl içinde bu rakam 50 bin kadın girişimciye yükseldi. İş hayatında ve istihdamda kadınlarımızı yeni haklarla güçlendirdik.

Suriyeli 66 bin bebek Türkiye’de doğdu

Sadece Türkiye’nin yetimlerine değil, Somali’nin yetimlerine, Filistin’in, Arakan’ın, Suriye’nin yetimlerine de aynı ihtimamı gösteriyoruz. Suriyeli 66 bin bebek Türkiye’de doğdu. Kendi vatanlarını tanıyamayan, kendi vatanlarının havasını teneffüs edemeyen bu bebekler artık sadece Suriyeli değil aynı zamanda bu toprakların öz çocuklarıdır ve o yetimlere, o sahipsizlere, geleceğe hazırlamak bakımından da sonuna kadar sahip çıkıp, her birinin gözyaşını dindirmek için dünyanın unuttuğu o yetimleri sahipsiz bırakmayacağız.

Bütün dertlerin devası kadınlarımızdır

Bütün kadınlarımıza seslenmek istiyorum; terörün ve terörle birlikte ortaya çıkan bütün dertlerin devası kadınlarımızdır. Biz, şehit annelerimizin Diyarbakır anneleriyle el ele vererek, bu terör belasına karşı aynı gür sesle haykırmalarını rica ediyoruz. Çünkü kadının hassas ruhu, bütün bu şiddete karşı genç nesilleri yetiştirecek en temel kaynaktır. Annelerimizin, kız çocuklarımızın, kardeşlerimizin, teröre karşı Türkiye’nin doğusunu, batısını, kuzeyini, güneyini bir araya getirmeleri çağrısında bulunuyorum.

Birçok siyasinin elini taşın altına koymaktan çekindiği bu zor günlerde, kadınlarımız merhamet yüklü ellerini taşın altına koyar ve Türkiye’de kardeşliği pekiştirmek için Hakkarili’si, Edirneli’si, Vanlı’sı, İzmirli’si, Ankaralı’sı, Urfalı’sıyla omuz omuza verirlerse işte o zaman terör odakları zihinlerinde besledikleri o kara günleri gerçekleştirme fırsatı bulamazlar.

Kaynak: Akşam

Bankacılık Sektörü Kredi Hacmi Azaldı

37886Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi geçen hafta 4 milyar lira geriledi

Bankacılık sektörü kredi hacmi bir haftada 4 milyar lira azalarak 1 trilyon 426,9 milyar liraya geriledi. Aynı dönemde toplam mevduat ise 3,1 milyar lira artışla 1 trilyon 249,9 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 16 Ekim’le biten haftada 4 milyar 29 milyon 765 bin lira azaldı. Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 430 milyar 881 milyon 716 bin liradan, 1 trilyon 426 milyar 851 milyon 951 bin liraya indi.

Toplam kredi hacminde, 16 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,28 azalış, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 24,12 artış görüldü.

Verilen kredilerin 1 trilyon 396 milyar 952 milyon 525 bin lirası mali olmayan kesime, 29 milyar 899 milyon 426 bin lirası da mali kesime kullandırıldı.

– Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,29 azalarak 288 milyar 126 milyon 21 bin liraya düştü. Aynı dönemde kredi kartı harcama tutarı yüzde 1,12 gerileyerek 88 milyar 577 milyon 481 bin liraya, taksitli ticari krediler de yüzde 0,24 azalışla 185 milyar 760 milyon 408 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 129 milyar 442 milyon 322 bin lirası konut, 5 milyar 621 milyon 549 bin lirası taşıt, 153 milyar 62 milyon 150 bin lirası da diğer kredilerden oluştu.

Geçen yılın aynı dönemine göre mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 11,30, taksitli ticari krediler yüzde 26,61 ve kredi kartı harcama tutarı yüzde 7,53 arttı.

Kredi kartı harcama tutarının 40 milyar 943 milyon 561 bin lirası taksitli, 47 milyar 633 milyon 920 bin lirası taksitsiz gerçekleşti.

– Bankacılık sektöründeki toplam mevduat

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 16 Ekim ile biten haftada 3 milyar 84 milyon 38 bin lira arttı. Söz konusu haftada 1 trilyon 249 milyar 936 milyon 242 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,50 artış yaşandı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,17 artışla 687 milyar 373 milyon 579 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,74 azalışla 509 milyar 71 milyon 155 bin lira oldu.

Yıllık bazda bakıldığında 16 Ekim ile biten haftada bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 12,66 ve yabancı para mevduat da yüzde 36,93 arttı.

Söz konusu dönemde yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı yüzde 1,25 artışla 638 milyar 398 milyon 211 bin liraya çıktı. Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam YP mevduatı ise bir haftada yüzde 0,85 düşüşle 432 milyar 257 milyon 106 bin liraya geriledi.

Bankacılık sektöründeki toplam kredi hacmi ve toplam mevduat, dönemler itibarıyla (bin TL) şöyle oldu:

Tarih Toplam Kredi Hacmi Toplam Mevduat
26.12.2014 1.209.005.135 1.068.055.834
30.01.2015 1.227.249.366 1.059.363.491
27.02.2015 1.257.238.201 1.091.756.004
27.03.2015 1.287.325.305 1.121.062.207
30.04.2015 1.325.335.634 1.142.646.545
29.05.2015 1.336.108.240 1.146.998.573
26.06.2015 1.361.832.244 1.179.961.522
31.07.2015 1.398.355.824 1.210.973.718
28.08.2015 1.420.988.429 1.223.015.130
04.09.2015 1.427.937.073 1.237.715.566
11.09.2015 1.444.151.523 1.263.177.824
18.09.2015 1.439.811.803 1.268.485.401
23.09.2015 1.437.654.290 1.254.628.669
02.10.2015 1.436.308.509 1.258.379.108
09.10.2015 1.430.881.716 1.246.852.204
16.10.2015 1.426.851.951 1.249.936.242

Kaynak: AA

Ev Sahibi Olmanın Yolları

37886Ev sahibi olmak için çok çalışıyorsunuz. Her ay maaşınızdan kenara pay ayırabilmek için bazı özverilerde bulunuyorsunuz. Ama geleceğiniz için endişe duymaya devam ediyorsunuz. Tanıdık geldi değil mi? Geleceğinizi sağlam adımlarla planlamak adına, çeşitli araştırmalar yaparak, ev sahibi olmanın yollarını bulabilirsiniz.

Semt fiyatlarını araştırın

Eğer almak istediğiniz semt çok yüksek ücretlerde ise, daha düşük ücretli evlerin satıldığı yerleri araştırabilir, sizin için artı olarak görülebilecek tarafları fazlaysa, bu semtlerden ev almayı düşünebilirsiniz. Bir adım geri atma, sizin için yatırım ve de basamak olabilir. Hatta farklı şehirleri de bu araştırmaya dahil edebilirsiniz. Eğer İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşıyorsanız, Bursa gibi küçük ama İstanbul’a yakın bir şehirde çok daha uygun bir fiyata ev bulabilirsiniz.

Eski binaları yatırım olarak değerlendirin

50 yıldan fazla yaşı olan binaların yıkılması an meselesi. Kentsel dönüşüm projelerinin iyi araştırırsanız, eski ve kelepir fiyata bulacağınız bir ev, oldukça değerlenecek bir yatırım haline gelebilir. Eğer kredi ile ev almayı düşünüyorsanız, kredi miktarını bu şekilde düşük tutabilirsiniz.

Peşinat için fedakarlık yapın

Eğer şehrin merkezinde oturmak istiyorsanız ve arabanıza çok da ihtiyaç duyulmayacaksa, arabanızı peşinat olarak kullanabilirsiniz. Merkezde yaşamanın avantajlarını, metro gibi toplu taşıma araçları ile yaşarken ev sahibi olabilirsiniz. Bazı inşaat projeleri, önden belli bir miktar peşinat alıp, kalan miktarı taksitlendirebiliyor. Bu şekilde faizsiz ev almanın avantajından yararlanabilirsiniz.

Şimdiki kira bütçenizi aşmayacak bir ödeme planı yapın

Bankadan kredi çekerken ödeme planınızı, şimdi ödediğiniz kira bedeline göre ayarlayın. Bankaların en ucuz kredi kampanyalarıyla, hali hazırda kirada oturduğunuz ev için ödediğiniz miktarı, çekeceğiniz ev kredisi ile eş değer tutarsanız, bütçenizi sarsmayacak bir yol izlemiş olursunuz. Böylece yeni evinizde oturacak, yeni ev sahibinize yani kendinize kira ödeyeceksiniz.

Kendinize proje ortağı bulun

Eğer iyi bir planlama yapmadıysanız, tek başınıza ev kredisi ödemek sizi zorlayacaktır. Giderinize ve dolayısıyla yeni aldığınız evinize ortak olabilecek birini bulabilirsiniz. Ailenizden biri olabilir, yakın çevrenizden biri olabilir. Eğer daha ev almadıysanız, en ucuz kredi araştırmasını birlikte yapabileceğiniz, kontrollü bir ödeme planı yapabileceğiniz birini bulabilirsiniz. Böylece rahat rahat kredinizi ödersiniz ve bir sonraki adımınız evin tamamını almak olabilir.

Arsa satın alın

Eğer var olan satılık ev ilanları hiç bir şekilde size hitap etmiyorsa, hem maddi hem manevi olumsuz bir çaba sarf ettiğiniz düşünüyorsanız başka bir yol deneyebilirsiniz. İnternetten ya da bu işin uzmanlarından değerlenecek bölgeleri, şehirleri ya da semtleri iyice araştırıp, arazi satın alarak farklı bir yatırım yapabilirsiniz. İstanbul’un sınırlarının nasıl dışına taştığını düşünün, alacağınız bir arsanın değerlenmesi an meselesi. Ev sahibi olmak için küçük ve akıllı adımlar atmak size uzun vadede daha fazla getirisi olabilecek yatırımlar yapmak anlamına gelebilir.

Para biriktirin

Para biriktirmek bu kadar harcama varken zordur. Ama temel ihtiyaçlarınız haricinde vazgeçtiğiniz bazı alışkınlarınızdan kenara ayırdığınız paranızı, bankaların yıllık ya da aylık faizlerine yatırarak çoğaltabilirsiniz. Bir ay kendinizi deneyin, mesela öğlen yemeklerinizi evden götürün ve öğlenleri harcadığınız para için bir kumbara ayırın. Bir ay sonra başka bir şeyden vazgeçin mesela sigaradan. Her gün alacağınız paket yerine, birikim kavanozunuza parayı atın.

Kaynak: İzmirden

Kredi Faiz Oranları Seçimi Bekliyor

37886Kredi faiz oranları seçim sonrasında artış yaşayacak

Siyasi belirsizlik ve dünyadaki son gelişmeler ekonomiye de fazlasıyla yansıyor. Bir yandan dolar, euro ve altında iniş çıkışlar devam ederken öte yandan kredilerle ilgili gelişmeler de belirsizliğini koruyor.

Konu ile ilgili görüştüğümüz Garanti Mortgage Genel Müdür Yardımcısı Umur Güven krediler seçim sonrası ne olur, geçtiğimiz seneye göre nasıl bir hava var ve tüketiciler ne yapmalı, değerlendirdi.

2016’nın İlk Yarısına Kadar Artış Var

Güven’in ifadeleri ne göre bundan sonraki faiz oranlarının seyrini hem seçimler hem de yurtiçinde ve yurdışında gerçekleşen ekonomik ve politik gelişmeler, birçok faktöre bağlı olarak ekonominin gidişatı ve en önemlisi Amerikan Merkez Bankası’nın alacağı kararlar etkileyecek.

Global piyasalarda ise beklenen faizlerdeki artış devreye girdiği takdirde, seçim sonuçlarından bağımsız olarak, faiz oranlarında bir yükselme olması kaçınılmaz olacaktır.

Yukarıda saydığımız gelişmelere bağlı olarak; faizlerin 2016’nın ilk yarısına kadar artış trendinde olması mümkün görünüyor ancak sonrasında tekrar bir düşüş trendine gireceği bekleniyor.

2014 Yılı Faiz Oranı Ortalamalarının Üstünde Değil

2014 yılı ve 2015 yılı faiz oranlarının  seyrini de değerlendiren Güven, 2015 yılında faizlerin genel seyri, son dönem hariç aşağı yönlü olduğunu ifade etti. Güven sözlerine şu şekilde devam etti;  Haziran ayına kadar Mortgage faiz oranı ortalamalarına baktığımızda; 2014 senesinin biraz altında seyrettiğini bile söyleyebiliriz. Komşularımızdaki siyasi ve ekonomik gelişmeler, bunlara ilave olarak seçimler ve sonrasında gelen siyasi belirsizlik sene başındaki faiz oranlarında aşağı yönlü trendi değiştirdi. Ama yine de mevcut durumun 2014 yılı faiz oranı ortalamalarının üstünde olduğunu söyleyemeyiz.

Sezonsal Artışlara Göre Karar Vermeyin

Son olarak Güven yatırım yapacak tüketicilere de önerilerde bulundu ve dönemsel ya da sezonsal artışlara/değişimlere göre karar vermenin doğru olmadığını ifade etti.

Güven; her zaman ev alım amacının iyi tanımlanması gerektiğini, eğer yaşamak için bir ev alınıyorsa, fiyatı ve mevcut faiz oranlarıyla oluşan taksit tutarı bütçeye uygun ise faiz oranlarının düşmesini beklemeden o evi kaçırmamak gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Haberturk

Kredi Çekmek İsteyenlere Fırsat Doğdu

37886Kredi çekmek isteyenleri sevindiren haber geldi . Kredi faizleri inecek . 

Merkez Bankası’nın uyguladığı üç faizde birden indirim yapması hem tüketiciye hem büyümeye katkı verecek. Bankaların gecelik borç verme faizini yüzde 11.25’ten yüzde 10.75’e çeken Merkez, tüketici ve sanayicinin bankalardan kullandığı kredi faizlerinin de 0.5 puan inmesini sağlayacak. merkez bankası Para Politikası Kurulu dün uyguladığı üç faiz oranında birden indirim yaptı. Politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 7.75’ten yüzde 7.50’ye tavan faizi de yüzde 11.25’ten yüzde 10.75’e, taban faizi ise yüzde 7.50’den yüzde 7.25’e indirdi. Peki Merkez Bankası’nın bu indirimi ne anlama geliyor. Tavan faizdeki indirim direkt tüketici ve sanayicinin kredi faizlerini etkiliyor. Uzmanlara göre tavan faizdeki 50 baz puanlık indirim şu anda yüzde 16-19 arasında değişen ihtiyaç kredisi faizlerini 0.5 puan aşağıya çekecek. Tüketici faizine olumlu yansıyan bu indirim mevduat faizlerinde de düşüş yaratacak. Mevduat faizlerinin de 0.3-0.5 puan arası düşmesi bekleniyor. TEMKİNLİ YAKLAŞIM   Merkez Bankası dün aldığı kararla uzlaşmacı bir tutum sergilemeye çalışırken, siyasilere, “faizi indirdim”, piyasaya ise, “ölçülü indirdim” mesajı verdi. Kurul toplantısı sonrası yapılan açıklamada, sıkı para politikası duruşunun ve alınan makro ihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızlarının makul düzeylerde seyrettiği belirtilerek, dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyrinin cari dengedeki iyileşmeyi desteklediği ifade edildi. Dış talebin zayıf seyrini korurken, iç talebin büyümeye ılımlı düzeyde katkı verdiğine değinilen açıklamaya şöyle devam edildi:  “Kurul, açıklanan yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir. Uygulanan temkinli para ve maliye politikaları ile alınan makroihtiyati önlemler enflasyonu, özellikle enerji ve gıda dışı (çekirdek) enflasyon göstergelerini ve enflasyon beklentilerini olumlu yönde etkilemektedir. Kurul, çekirdek enflasyondaki düşüşün devam edeceğini öngörmektedir. Bununla birlikte, enflasyondaki düşüşün kalıcı olması için para politikasında temkinli bir yaklaşım gerekmektedir.” BÜYÜMEYE DESTEK OLACAK Ocak ayında aldığı kararla siyasilerin eleştirileri ile karşı karşıya kalan Merkez Bankası dün aldığı kararla büyümeye destek olacak bir adım attı. Bankaların kredi verirken kıstas kabul ettiği üst koridorda 50 puanlık indirime gidilmesiyle bankaların verdiği kredi faizlerinin yaklaşık yarım puan düşmesi bekleniyor. İhtiyaç kredisi faiz oranları şu anda yıllık yüzde 16 ile 19 arasında değişiyor. İhtiyaç kredilerinde en düşük oranın 15.5’lara düşmesi bekleniyor. Konut kredileri şu anda 13-14 seviyesinde. Bu kredilerde de yıllık faizin 12.5-13.5’lara inmesi bekleniyor. Ancak kredi faizlerindeki düşüş bankalara göre değişebiliyor. Ticari krediler de piyasada yüzde 12-14 aralığında değişiyor. Burada da yarım puanlık indirim olması bekleniyor. Beklentimiz daha fazla indirimdi Merkez Bankası’nın kararının ardından ilk açıklama Başbakan Ahmet Davutoğlu’ndan geldi. Davutoğlu, faizlerin inme trendinde olmasının önemli olduğunu ve bu durumun Türk ekonomisinin sıhhat göstergeleri arasında bulunduğunu belirtti. Merkez Bankasının bu yönde bir değerlendirme yaptığını belirten Davutoğlu, “Faiz oranlarının düşme trendi içinde olması olumludur ama biz bunun daha fazla bir ivmeyle seyretmesi gerektiği kanaatini yine de ifade ediyoruz. Çünkü dünyadaki emtia fiyatlarındaki gelişmeler, Türk siyaseti ve ekonomisindeki istikrar, diğer ekonomik parametreler açısından enflasyonun da düşme eğilimine girmesi dolayısıyla beklentimizin daha fazla bir indirim yönünde olduğu her zaman dile getirdiğimiz bir husus. Tabii Türkiye’de tekrar bu konularda değerlendirmeler yapacağız” dedi.

Kaynak: Sağlık Personel

Kredi Çekti Hayatı Değişti

37886Kahramanmaraş`ta 2007 yılında mikrokrediden 700 lira çekerek hayvancılık işine başlayan Elif Yetim, 8 yılda girişimci bir kadın olarak katettiği yolda 100 kişiye istihdam sağlayan bir iş kadını oldu.

Kendi halinde bir ev hanımıyken 39 yaşında bir arkadaşının verdiği broşürle yaşamı değişen Yetim, girişimcilik hikayesini AA muhabiriyle paylaştı. Bir arkadaşının kendisine verdiği mikrofinans broşürünü incelediğini belirten Yetim, bu broşür sayesinde mikrofinans programını araştırmaya başladığını söyledi.

Mikrofinans desteğini almaya karar vermesi üzerine girişimcilik yaşamına başladığını ifade eden Yetim, Kahramanmaraş Mikrofinans Şubesi’nden 700 liralık mikrofinans kredisi aldığını belirtti.

Yaşamında önemli bir yer tutan, hayatının bir anlamda değişmesini sağlayan “girişimcilik hikayesinin” de bu 700 liralık krediyle başladığını anlatan Yetim, kredi ve bir miktar birikimi sayesinde aldığı büyükbaş hayvanlarla süt ürünleri işine girdiğini dile getirdi.

Süt, yoğurt ve peynir yapıp satarak kazandığı parayla bir arazi satın aldığını kaydeden Yetim, daha sonra bu arazide biber temizleme işine başladığını aktardı. Yetim, “Mikrokredi’den 700 lira aldım. Biraz da benim param vardı. Onlara ekleyerek hayvancılık işine başladım. Önce iki büyükbaş hayvan aldım. einonra bunların süt ve yoğurdunu sattım. Daha sonra 3 büyükbaş hayvan daha aldım. Bir süre hayvancılık yaptıktan sonra biber temizleme işine de başladım. Burada tüccarlardan biberler geliyor. Biberleri saplarından çıkarak temizliyoruz ve tekrar tüccarlara teslim ediyorum. Biber temizleme işinde yanımda 100 kişi çalışıyor” diye konuştu.

Yeni İş Alanları Oluşturmak İstiyor

Eşinin de kendisine kurduğu işte destek olduğunu ifade eden Yetim, çocuklarının eğitimini de kazandığı parayla karşıladığını söyledi.

Kadınların istemesi halinde başaramayacakları hiçbir şey olmadığını vurgulayan Yetim, “Eşim de benimle çalışıyor. 100 kişiye de istihdam sağlıyorum. İşçileri yevmiye usulüyle çalıştırıyorum. Aldığım bir arazide biber temizliyorlar. Hayatımdan memnunum” dedi.

Yeni iş fikirlerine açık olduğunu kaydeden Yetim, “kadın isterse her şeyi başarır” sözünden hareketle kendisine yeni iş alanları oluşturmak istediğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Konut Kredisi Kullanma Yaşı 18’e Kadar İndi

37886Konut alımında araştırmalar özellikle son yıllarda markalı konut projelerine artan ilginin konut kredileri kullanma yaş aralığını 18’e kadar çektiğini gösteriyor. Türkiye 2014 yılının Eylül ayı itibariyle 41 milyar 904 milyon liralık konut kredisi ile tüketici kredisi kullanıldı.

Amerikan Gençliği Teknoloji Ürünlerini Türkler İse Ev ve Arabayı Tercih Ediyor

Amerika’da son yıllarda konut ve araç alımına olan ilgi gittikçe düşmeye başlıyor. Uzmanlara göre ise bu düşüşün asıl nedeni ise yeni jenerasyonun konut ve otomotiv alımına olan ilgisizliği. Yeni Gelişen teknoloji Amerika’nın tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye devam ederken Türkiye’de yeni neslin yüzde 81’i otomotiv sahibi olmak istiyor.

Amerika’da satış yapan araba üreticileri, yaptıkları araştırmaların sonucunda yeni çıkardıkları araçlarda satışların bir süre sonra düşmeye başladığını gözlemledi. Otomotiv üreticileri ile birlikte konut satışı gerçekleştiren büyük emlak firmaları da yeni neslinden şikâyetçi. The Atlantic’ten Jordan Weissmann ve Derek Thompson yeni nesliin tüketim tercihleri üzerine bir haber hazırladı. “En Ucuz Nesil” başlığıyla çıkan habere göre Amerikan yeni nesli, mülk ve araç alımı konusunda diğer nesillerden daha az istekli.

Haberin içinde yer alan bilgilere göre Ford firmasının 2011 yılında yeni nesli için ürettiği Fiesta modelinden 18 ay boyunca 90.000’nin üzerinde satış başarısı yakalandı. Ancak bu başarı uzun soluklu olmadı ve satışlar düşüşe geçmeye başladı. Ayrıca Amerika’da 1985 yılında 21- 34 yaş arası neslin araba satın alma ortalaması yüzde 38 iken 2010 yılına gelindiğinde bu oran Amerika’da yüzde 27’ye kadar düştü. Gaz fiyatlarındaki artış, hız kesmeden devam eden kentleşme ve araba satın alımına alternatif olabilecek girişim çalışmaları etkisini arttırmaya başlayınca (zipcar, bla bla car vb.) yeni neslin otomotiv alma konusundaki tüketim tercihleri de değişmeye başladı.

Yapılan tüketici harcamaları içinde yalnız araç değil, konut artışında da düşüş yaşandığı saptandı. 2011 yılından itibaren konut alımlarındaki düşüş kendini gösterecek bir şekilde artmaya başladı. Uzmanlar, 2008-2012 yılları arasında gerçekleşen Mortgage krizinin yeni neslin konut konusunda şüpheci bir tutumla hareket etmesine yol açtığını savunuyor.

Konut alımının düşüşüne neden olan bir diğer etken ise gençlerin artık büyük bahçeli evler yerine küçük ancak şehre yakın banliyö evleri tercih etmeye başlaması. Şehir kültürünün önemli yapıtaşlarından rezidansların da her geçen gün bilinirliğini arttırması üzerine Amerikan y nesli artık konut almaktan ziyade küçük ancak her yere yürüme mesafesinde olan yerleşim alanlarında yaşamayı tercih ediyor.

Amerika’da gençler üzerine yapılan araştırmalar sonucunda teknolojik harcamaların araba ve konut alımına olan ilgiyi düşürdüğü de saptandı. Mobil teknolojide yaşanan gelişmeler neslin ihtiyaçlarını daha farklı yönde etkiledi. Y nesli artık kendini teknoloji üzerinden anlatmak istiyor.

Amerikan tüketim kültürünün yeni neslinin tercihleri ile değişmeye başlaması ilerleyen zamanlarda Amerikan ekonomisini nasıl etkiler bilemiyoruz ancak Amerika’daki durumun benzerinin şu an için Türkiye ’de yaşanmadığını ifade edebiliriz.

Türkiye’de 5 Kişiden Sadece 1’i Araba Almak İstemiyor

Türkiye’de 2014 yılında yapılan otomotiv sektörü tüketici araştırmasına göre yeni neslinin %81’i araba alma konusunda hala istekli. Yeni nesli içinde araba almak istemeyen kesim ise %19 ile sınırlı. Yeni kuşağı içinden araba almak istemeyenlerin yüzde 61’i ise toplu taşımayı tercih ettikleri için arabaya sıcak yaklaşmadıklarını ifade ediyor. Araba alımı konusunda isteksiz olan yüzde 57’lik kesim ise araçların satım alım maliyetlerini uygun bulmuyor.

Türkiye’de gençlerin arabaya olan ilgisinin bir diğer göstergesi ise internet araştırmaları. EY’nin Global Tüketici Araştırması otomobil sektörü sonuçlarına göre, Türkiye’den araştırmaya katılan tüketiciler internette araştırma yapmak için en uzun süreyi otomobil kategorisine ayırıyor. Tabi burada otomobilin özelliklerini her açıdan inceleyebilme imkanı yarattığı için internetin tercih edildiğinin de altı çiziliyor.

Konut alımında ise araştırmalar özellikle son yıllarda markalı konut projelerine artan ilginin konut kredileri kullanma yaş aralığını 18’e kadar çektiğini gösteriyor. Türkiye 2014 yılının Eylül ayı itibariyle 41 milyar 904 milyon liralık konut kredisi ile tüketici kredisi kullandı.

41,9 milyar liralık konut ile tüketici kredisinin 2 milyar 893 milyon lirası ise 18-25 yaş aralığında olan 262 bin 117 kişi tarafından çekildi. 26-35 yaş aralığında olan 839 bin 113 kişinin ise 12 milyar 638 milyon liralık konut ile tüketici kredisi çektiği aynı dönemde, 36-55 yaş arasındaki 1 milyon 315 bin 418 kişi 20 milyar 350 milyon liralık kredi kullandı. Para biriktirme konusunda tam olarak bir ilerleme kaydedemeyen Türkiye’deki yeni nesil, konut ihtiyacını kredi alarak gidermek istiyor. Bu verilerin gösterdiği kadarıyla Türkiye’de Amerika Birleşik Devlet’lerinin aksine yeni nesil konut ve araç alımından henüz vazgeçmiş değil.

Kaynak: Radikal

Koç Finans İkinci El Taşıt Kredisi

114777Koç finans aracılığı ile hayalinizdeki aracı alabilir ve en uygun ödeme koşullarından yararlanabilirsiniz. Koç finans ikinci el piyasasının farkına vararak herkes için çok özel krediler hazırladı. Bu kredi ile birlikte isterseniz yeni bir araba isterseniz de ikinci el bir taşıt alabilirsiniz.

İkinci el piyasasında söz sahibi olabilmek için Koç finans noktalarına gelerek uzman kredi danışmanlarından yardım alabilirsiniz. Bununla birlikte Koç finans ile araç bayilerinden ve galerilerden oluşan geniş yetkili satıcı ağı içerisinde dilediğiniz marka ve modeldeki 2. el araca Koç finans kredisiyle  rahat bir şekilde sahip olabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir banka şubesine gitmenize ve beklemenize gerek kalmadan kredinizi hızlı bir şekilde almanız da mümkün.

Üstelik Koç finans ile bağlantılı olan internet sitelerinden aynı anda isterseniz aracınızı seçebilir veya doğrudan Koçfinans 2. el kredisine başvurabilirsiniz. Koç finans tarafından alınan bu kredi ile birlikte seçilen aracın yaşının en fazla 5 sene olması gerekir. Bunun yanında kredi içerisinde 36 ay vade ve kasko bedelinin %70’ine kadar kredi başvurusunda bulunabilmektedir.

Kaynak: 365kredi

Krediyle Ev Borcu Ödeyenlere Uyarı

114777Banka kredisiyle alınan evlerin borçlarının ödenmediği ve bankaların evlere el koymaya başladığı belirlendi.

Ekonomide yaşanan kriz ve hayat pahalılığının artması yurttaşı borçlarını ödeyemez hale getirdi. Bir süre kredi kartlan ile idare eden yurttaşlar, kredi kartlarının da tıkanması üzerine daha önce aldıklan kredileri ödeyemez oldu. Bu durum en çok konut ve otomobil sektörünü vurdu. Banka kredisi ile alman ve üzerinde kredi veren bankanın ipoteği olan konutların kredileri ödenmeyince bankalar konutlara el koymaya başladı. Bu nedenle bankaların elinde çok sayıda konut birikirken, bankalar ellerindeki konutları paraya çevirmek için yöntemler geliştirmeye başladı. Bazı bankalar kendi bünyelerinde konut satış ofisleri kurarken, bazı bankalar da emlak ofisleriyle işbirliğine girerek ellerindeki konut stoklarım paraya çevirme çabasına girdi.

Konut Sektörü İçin Tehlike İşareti

Konut kredilerinde yaşanan sıkıntı ile ilgili olarak bilgi veren bir banka üst düzey yöneticisi, konut sektöründe işlerin çok iyi olmadığını vurgulayarak, “Vatandaş reklamların da etkisiyle kredili konut işine girdi. Bankalar da onlara yardıma oldu. Ama özellikle bir yıldır yaşam çok ciddi ölçüde pahalandı. Maaşlara yapılan zamla gerçek enflasyon arasında çok ciddi bir fark oluştu. Müşteriler yaşadıkları sıkıntıyı bir süredir kredi kartı borçlanmasıyla idare ediyordu. Ama kredi kartlanma alınan önlemler bu kapıyı da önemli ölçüde kapattı. Amerika ülkedeki krizi birkaç yıl kredi kartı borçlanmasıyla ertelemişti. Ama bizde daha kısa sürdü. Şimdi teslim bayrağı çekmeye başladılar. Bankalar olarak bizlerin de yapabileceği fazla bir şey yok. Mecburen konutlara el koymak zorundayız. Diğer bankalarda da durum aynı. Zaman zaman bir araya gelip kendi aramızda ne yapacağımızı da konuşuyoruz.Konut sektöründe kriz büyürse şu anda tahmin bile edilemeyen bir krizin içine düşeriz.”

Konur Kredisi Faizleri Arttı

Konut kredilerinde sıkıntı çıkmaya başlayınca bankalar konut kredileri faizlerini de önemli artırdı. Ekonomide yaşanan olumsuzluk kredi faizlerine de yansıdı. Daha önce 0.70’lerin altına konut kredi faizleri 1.20’lere çıkarken, kredi faizlerindeki artış oranı yüzde 80’lere ulaştı. 100 bin lira 10 yıl vadeli konut kredisi maliyeti yaklaşık 16 bin lira arttı. Benzer bir durum taşıt kredilerinde de görüldü. Daha önce yüzde 1.05 seviyelerinde olan taşıt kredisi faizleri yüzde 1.40’lara yükseldi.

Kaynak: Timeturk

Notu Mali Disiplin Koruyor

114777Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Gamble, Türkiye’nin kredi notunu sabit tutmadaki ana sebebin mali tarafta yattığını ve bu durumun kendilerini cesaretlendirdiğini söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Paul Gamble, Türkiye’nin kredi notunun ve görünümünün korunmasında mali disiplinin sürdürülmesinin rol oynadığını söyledi.

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Gamble, Türkiye’nin “BBB-” ile “yatırım yapılabilir” seviyede bulunan kredi notunun ve “durağan” not görünümünün teyit edilmesini yorumlarken, “Seçimlerin olduğu bir yıl boyunca mali disiplin devam ettirildi. Bütçe açığının geçtiğimiz yıla benzer şekilde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Bu durum da borçlanma seviyelerinin düşeceği mali disiplin konusundaki kararlılığı gösteriyor ki bu bizi oldukça cesaretlendirdi” şeklinde konuştu.

Kaynak: Yeni Akit

Yapı Kredi Worldcard 2015 Kurban Bayramı Kampanyaları

114777Kurban Bayramı demek Yapı Kredi Worldcard sahipleri için ikinci bir bayram demek. Her gün sağladığı imkan ve şansları bayram dönemlerinde daha da yükselten Yapı Kredi Worldcard Kurban Bayramı için çok özel indirimler hazırladı.

Yapı Kredi Worldcard ile GS Store, Fenerium ve Kartal Yuvası noktalarından yapacağınız alışverişlerde peşin fiyatına 9 taksit seçeneğine sahip olabilirsiniz. Ayrıca Worldcard ile Kurban Bayramı boyunca yapacağınız gıda marketi, giyim, kırtasiye ve eğitim harcamalarınızda ilk 100 TL’lik alışverişlerden sonra tek seferde yapacağınız her 100 TL’lik alışveriş için 10 ve toplamda 50 TL bonus veriliyor. Türkiye’nin en bonkör kartı olmak için çalışmalarına devam eden Yapı Kredi bankası ile Kurban Bayramı’na mutlu bir şekilde girebilirsiniz. Ayrıca Yapı Kredi Worlcard ile Kurban Bayramı boyunca yapacağınız seyahatler havaalanlarındaki cafelerde de çok özel lounge indirimlerinden yararlanabilir ve yolcuklarınızı daha keyifli bir hale getirebilirsiniz.

BKM Express başta olmak üzere Real, Carrefoursa ve Migros gibi önemli noktalarda çok özel para puanlar kazanabilirsiniz.

Kaynak: 365kredi

Fitch Türkiye Kredi Notu

114777Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu ve görünümünü değiştirmedi.

Tesis, 5 Kasım 2012’de Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir düzey olan “BBB-“ye çıkartırken, o tarihten bu yana notu ve durağan olan görünümü değiştirmedi.

Fitch, “Bütçe dengesi kuvvetli, mali disiplin sürdürülüyor.Ayrıca mali disiplinin sürdürülmesine yönelik taahhüdün farklı politik çevrelerden dayanak gördüğü anlaşılıyor. 2015 yılında faiz dışı fazlanın ulusal gelire oranının 2014’teki gibi yüzde 1.1 olmasını bekliyoruz” değerlendirmesi yaptı.

Fitch, “Genel hükümet borcunun ulusal gelire oranında düşme trendinin devam etmesini ve 2017’nin nihayetinde yüzde 30’a gerilemesi bekleniyor. BBB notu olan ülkelerde bu oranın medyanı yüzde 43.1 düzeyinde” ifadelerini kullandı.

Siyasi riziko vurgusu

Fitch izahında şu değerlendirmeleri yaptı:

“Türkiye’de politik ortam sön dönemde kötüleşti. AKP’nin meclisteki çoğunluğunu kaybetmesinin ardından yürütülen ortak yönetim müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanması ile duyuru edilen Kasım seçimleri ciddi bir belirsizlik yaratıyor. Anketler Kasım’da yapılacak seçimlerden bir evvelki seçime göre çok farklı bir sonuç çıkmayacağını işaret ediyor. Çözüm sürecinin sonlanması ile çok sayıda ölüm haberleri gelmeye başladı. Bu gerilimin uzun müddet devam etme riski bulunuyor. Ayrıca IŞİD’in saldırılarını takiben Türkiye’nin Suriye’deki çatışmalara dahil olma riski de mevcut. Son yapısal dönemde yapısal reformlarda ciddi bir yavaşlama görülürken bu reformların ne vakit canlanacağı ile ilgili belirsizlik hakim. Reformlarda yaşanan duraksamanın ardından AKP 2014 yılında kapsamlı bir program açıkladı. Ancak bu yalnizca hudutlu bir oranda uygulandı ve seçim ertesi dönemde bu programa sahip çıkılıp çıkılmayacağı ile ilgili şüpheler bulunuyor.”

Ekonomi 3. çeyrekte yavaşlayabilir

Fitch, lider göstergelerin ekonomik büyümenin üçüncü çeyrek dönemde yavaşladığı sinyali verdiğini belirtti. Tesis, “Reformlardaki yavaş seyre rağmen Türkiye ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 3.1 büyüdü. Tüketimdeki artış ve kurak geçen 2014’ün ardından tarım sektöründe yaşanan ivme büyümenin sürükleyicisi oldu. Lider göstergeler ekonominin 3. çeyrekte yavaşladığına işaret ediyor. Politik belirsizlik ve sıkılaşan finansal koşullar yavaşlamada etkili oluyor. Liradaki değer kaybı tüketici güvenini negatif istikamette etkileyerek Mart 2009’dan bu yana en düşük seviyeye gerilemesine sebep oldu. Bununla beraber büyüme oranı eşit ülkelerden yüksek seyretmeyi sürdürüyor. Merkez bankası üzerindeki politik baskı henüz az görünü durumda ancak hala kredibilite üzerinde ciddi baskı oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Cari açıkta yapısal bir iyileşme yok

Fitch, “Dış kırılganlıklar Türkiye’nin kredi notu üzerinde belirleyici olmayı sürdürüyor. Ancak son değerlendirmemizden bu yana bu tarafta bariz bir zayıflama yaşanmadı. Kesin dış borç yükselmeye devam ediyor. 2015’in nihayetinde ulusal gelire oranının yüzde 37.6’ya erişmesi öngörülüyor. Benzer ülkelerde bu oran yalnızca yüzde 6.9 seviyesinde. Fitch uzmanları, petrol ücretindeki düşüşün tesiriyle cari açığın ulusal gelire oranının 2015’te 0.8 puan azalarak yüzde 4.6’ya gerilemesini bekliyor. Cari açık ve borçlanma harici finansal kaynak yaratma ile ilgili herhangi bir yapısal iyileşme işareti gözlenmiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Fitch’e göre merkez bankasının sadeleştirme ile ilgili izah ettiği yol haritası, politika tutarlılığı ile ilgili endişelere sebep olabilir, ayrıca henüz Ortodoks bir para politikasına geçiş süreci ve zamanlaması belirsiz. Enflasyon ve reel efektif kur oynaklığı muadillerinin iki katı düzeyinde diyen Fitch, devam eden parasal sıkılaştırmayı faiz artışlarının takip edileceğini öngördü. Fitch, 2015’te vasati yüzde 7.1 seviyesinde olması öngörülen enflasyonun tahmin yürüttüğü dönem için yüzde 5’lik seviyeye inmeyeceğini öngördü. Tesis, enflasyonda bir iyileşme görülmemesi beklentisini kurda yaşanan yüzde 30’lık değer kaybı ile açıkladı.

Kaynak: Bloomberg HT

Bayram Kredi Kartına Yüklenmeyin Uyarısı

114777Tüketiciler Derneği uzun bayram tatili nedeniyle kredi kartı harcamalarındaki artışa dikkat çekerek “bunun bayram sonrası da var” dedi ve ödeme uyarısında bulundu

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde kredi kartı kullanacak tüketicileri, bütçelerinin üzerinde harcama yapmaması konusunda uyardı.

Küçük, yaptığı açıklamada, özel gün ve bayramlarda mağaza ve firmaların promosyonlarının arttığını, tüketicilerin aşırı harcamaya yöneldiğini söyledi. İhtiyaçların sonsuz, gelirlerin ise sınırlı olduğuna işaret eden Küçük, “İhtiyaç mutlaka çok borca girmeden bir plan dahilinde giderilmeli, tatil planları da buna göre yapılmalıdır. Bilinçli tüketiciler olarak ihtiyaçlarımızı önceden belirleyerek ona göre harcama yapmalıyız” diye konuştu.

Tatil günlerinde kredi kartı harcaması artıyor

Tüketicilerin günlük yaşamda sıkça başvurduğu kredi kartını, özel günlerde daha fazla kullandığını vurgulayan Küçük, şöyle konuştu:

“Bayram tatilinin rehavetine kapılarak ‘bir şekilde ödenir’ psikolojisiyle kredi kartına yüklenen tüketicilerin bilinçsiz harcamaları, onları maddi açıdan çok zor duruma düşürebilir. Tüketiciler, kredi kartını, ödemeleri hesaplayarak kullanmalı.

Genellikle bireyler ceplerindeki parayı harcamaya kıyamıyor ama söz konusu kredi kartı olunca bankanın parasını kendi tasarrufuymuş gibi kolayca ve bilinçsizce kullanıyor. Plansız kredi kartı kullanımının ödeme güçlüğü çekilmesine, ağır ödeme yükü altında kalınmasıyla da birçok ailede sosyal faciaların yaşanmasına neden olduğunu görüyoruz.”

Tüketimi özendirici reklamlara aldanmayın

Tüketicilerin, özendirici reklamlardan etkilenmemesi gerektiğine dikkati çeken Küçük “Kredi kartıyla alışveriş yapıyorsak, yaptığımız alışveriş tutarı ile karttan çekilen tutarı mutlaka kontrol etmeli, karşılaştırmalıyız. Kredi kartımızdan, harcama tutarımızdan daha fazla tutarda bir çekim söz konusu ise hemen itiraz etmeliyiz” dedi.

Küçük, turizm paket turlarından faydalanan tüketicilerin de aldıkları hizmetin eksik ya da hatalı olması halinde bunu fotoğraf ve tutanakla belgelendirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

2015 İkinci Çeyrekte 116 Bin Kişi Konut Kredisi Kullandı

138262015’in ikinci üç aylık döneminde, 2.2 milyon kişi 27 milyar TL ihtiyaç kredisi, 116 bin kişi ise 13 milyar TL ev kredisi kullandı.

Haziran 2015 dönemi tüketici ve konut kredisi istatistiklerini yayımladı. Kredi kullanan kişi sayısı 2014 yılı aynı dönemine göre yüzde 4 artarken, bu yılın ilk çeyreğine göre ise yaklaşık yüzde 1 azaldı. Aynı dönemde kullandırılan miktarı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 oranında, bir önceki üç aylık döneme göre ise yaklaşık yüzde 1 oranında büyüdü.

2015 İkinci Çeyrekte 116 Bin Kişi Konut Kredisi Kullandı

2015’in ikinci üç aylık döneminde, 2.2 milyon kişi 27 milyar TL ihtiyaç kredisi, 116 bin kişi ise 13 milyar TL ev kredisi kullandı.Bir önceki yılın Nisan-Haziran dönemine göre taşıt kredileri yüzde 80 oranında, konut kredileri yüzde 63 oranında, ihtiyaç kredileri ise yüzde 27 oranında artarken, diğer krediler yüzde 44 oranında azaldı.

Takipteki Krediler Arttı

Bakiye açısından bir önceki yılın aynı üç aylık dönemine göre taşıt kredileri yüzde 17 azalırken, konut kredileri yüzde 23, ihtiyaç kredileri yüzde 60 arttı.
Nisan-Haziran 2015 dönemi içinde kullananlar bazında ortalama tüketici kredisi ve konut kredisi miktarı 16 bin TL oldu. Bunu 73 ay üzeri ile 49-72 ay vade dilimleri izledi. Yaklaşık 9 milyar TL olan takipteki kredilerin % 3.13’ü, son kullanıcı kredileri ve ev kredilerinden oluştu. Bahsi geçen kredilerin % 1’ini taşıt kredisi, % 5’ini konut kredisi, % 93’ünü ihtiyaç kredileri ve % 1’ini diğer krediler oluşturdu.

Kaynak: Londra Vizyon

Mevduat ve Kredi Faiz Oranlarında Artış

13826Türkiye’de yaşanan siyasi gerginlik ve artan terör olayları iç piyasada tedirginliğe yol açıyor. Borsadaki çıkış ve dövizdeki tırmanış mevduat ve kredi faizlerinde de artışa neden oluyor.

Son dönemdeki gelişmelerin de etkisiyle piyasalardaki gerginlik bir türlü dinmiyor. Türkiye’nin risk primi yerinde durmuyor, bu nedenle yurtdışından uygun koşullarda borçlanamayan bankalar döviz ile mevduat arasında sıkışıyor. Bu da mevduat faizlerini zirvelere taşıyor.

Türkiye’de yaşanan siyasi gerginlik ve artan terör olayları iç piyasada tedirginliğe yol açıyor. Borsadaki çıkış ve dövizdeki tırmanış mevduat ve kredi faizlerinde de artışa neden oluyor.

Geçmiş dönem trendlerinde olduğu gibi önce kredi faizlerine yansıyan artışlar daha sonra bankaların mevduat faizlerinde yükseliş yönünde görülüyor. Piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası dövizle mevduat arasında sıkışan bankaların mevduat faizleri yüzde 13’lere çıktı.

Bankalar müşterilerinin TL mevduatına yüzde 12.25 ile yüzde 12.75 arasında değişen faizler veriyor. Bir ay önce yüzde 10’larda olan mevduat faizleri son bir hafta içinde yüzde 12’nin üstüne çıktı. 30 gün içinde yüzde 10.50’den yüzde 13’e çıkan banka mevduat faizlerindeki bu artışı değerlendiren bir bankacı, ‘TL değer kaybediyor, döviz artıyor, borsadan çıkışlar var. Mevduatı tutmak için faizlerde artış olacak” dedi.

Mevduat faizlerindeki artışın seçim sonrasında da siyasi tablonun değişmemesi beklentisi nedeniyle süreceğini belirten sektörün önde gelen bankacılarından biri şu görüşleri paylaşıyor: “Türkiye’nin iç güvenlik ve terörle ilgili önemli sorunları var. Ülkedeki iç karışıklık ve siyasi belirsizlik devam ediyor ve 1 Kasım’dan sonra da bu sorunların çözümleneceğine yönelik bir beklenti yok. Bu da piyasalara ve ekonomiye negatif olarak yansımaya devam edecek.”

120 Ay Vadeli Konut Kredisi Faiz Oranları Yüzde 1.13’e Çıktı

Mevduat faizlerinden önce artış gösteren banka kredisi faizlerinde konut kredisi faizleri 120 aylık vadede yüzde 1.13’e çıktı. Konut kredisi faizleri kısa bir süre önce yüzde 0.89 – yüzde 0.93 seviyelerindeydi.

Bankalar mevduat için swap gibi farklı işlemlere de başvuruyorlar. Swap işlemi piyasada döviz kurlarının tırmandığı dönemde ortaya çıktı. Daha önce döviz tırmanışında swap işlemlerini bir kamu bankası ve bir kaç özel banka gerçekleştirmişti.

Bankalar bireysel müşteriden gelen döviz hesabı taleplerini dikkate alarak bu işe yöneldiler. Şimdi ise 100 bin TL’nin üstünde parası olan kişilere yüksek faizli swap önerisinde bulunuyorlar.

Swap yapan bir müşteri TL olarak yatırdığı parasının bir kısmını vadeli de tutup bir kısmını dövizde tutarak hem faiz hem de kurdan gelir elde ediyor. Mevduatta tekrar büyük bir rekabet yarışına girmek istemeyen bankalar, swap’ın yanı sıra iç piyasada bono ihraçlarına da ağırlık veriyorlar.

Bankaların bonu ihraçları 3 ay ile 1 bir arasında değişiyor. Bankaların iç piyasada bono ihraçlarına yönelmelerinin bir nedeni de siyasi belirsizlik nedeniyle dış piyasalarda Türkiye’nin ülke risk priminin artması. Bankalar yurtdışından uygun maliyetlerde sendikasyon bulmakta zorlanıyorlar.

Swap Nedir?

“Değiş tokuş etmek, takas etmek” anlamına geliyor.  Swap işlemlerinde amaç, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek. Swap’ın faiz türleri, sabit faiz – değişken faiz, vadeden önce son verme hakkı veren, vadeli (Forward), faiz oranının sonradan belirlenmesi hakkını veren türleri var.  Para (döviz) swap’ları ise sabit faiz – değişken faizli olabiliyor.

Kaynak: Bursahakimiyet

Kredilerde Takibe Düşme Oranı Arttı

114777BDDK verilerine göre temmuz ayında takipteki tüketici kredileri ve kredi kartı tutarı 15 milyar 111 milyon liraya ulaştı. Takibe dönüşüm oranı tüketici kredilerinde yılbaşından bu yana yüzde 20, kredi kartlarında ise 14.5 civarında arttı.

7 Haziran seçimlerinde seçim vaatleri arasında yer alan takipteki krediler artış trendinde. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinin içinde olduğu tüketici kredilerinin takibe dönüşüm oranı mart ayından itibaren yüzde 16 oranında arttı. Yıl başından itibaren artış oranı ise yüzde 20’lerde. Konut, taşıt, ihtiyaç ve kredi kartları içinde en çok takibe dönüşüm oranı artan kredi ise ihtiyaç kredilerinde yaşandı. Yılbaşından itibaren ihtiyaç kredilerinde takibe dönüşüm yüzde 23 oranında artış gösterdi.

15 Milyar Lira Takipte

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre temmuz ayında, takipteki tüketici kredileri 8 milyar 910 milyon lira oldu. Bunun 8 milyar 46 milyon lirası ihtiyaç, 644 milyon lirası konut, 219 milyon lirası da taşıt kredilerinden oluştu. Takibe düşen kredi kartı ise 6 milyar 201 milyon lira. Toplam takipteki tüketici kredileri ve kredi kartı ise 15 milyar 111 milyon liraya ulaştı.

İhtiyaç da Artış

Mart ayında takipteki tüketici kredileri 7 milyar 665 milyon liraydı. 2015 yılının başında ocak ayında ise 7 milyar 439 milyon liraydı. Yılbaşına göre artış yüzde 20, mart ayına göre artış ise yüzde 16 oldu. Takibe düşen ihtiyaç kredileri mart ayında 6 milyar 811 milyon lira, ocak ayında ise 6 milyar 555 milyon liraydı. Mart ayına göre takibe düşen ihtiyaç kredilerindeki artış yüzde 18, ocak ayına göre ise yüzde 23 oranında artış gösterdi. Kredi kartlarında ise yılın başında 5 milyar 412 milyon lira takibe düşerken, martta 5 milyar 617 milyon, temmuzda da 6 milyar 201 milyon liraya yükseldi. Kredi kartlarında da oran yıl başına göre yüzde 14.5, mart ayına göre de yüzde 10.3 arttı. Toplam takipteki tüketici kredileri ve kredi kartları yılın başında 12 milyar 851 milyon lira, martta 13 milyar 282 milyon lira oldu. Temmuzda ise 15 milyar 111 milyon liraya yükseldi. Toplam takipteki ihtiyaç ve kredi kartlarındaki artış oranı yüzde 13.7, yılbaşına göre de yüzde 17.5 artış gösterdi.

5 Yılın En Yükseği

KREDİLERİN takibe dönüşüm oranı ise son 5 yılın en yükseğinde. 2010 yılında yüzde 3.66 olan takibe dönüşüm oranı yıllar itibariyle geriledi. Ancak 2014 yılı itibariyle tekrar artışa geçti. 2011 yılında yüzde 2.70, 2012 yılında yüzde 2.86, 2013’de yüzde 2.75 olan takibe dönüşüm oranı 2014 yılında yüzde 2.85 oldu. 2015 yılının mart ayında biraz gerileyen oran 2.84’tü. Ancak 2015 yılı haziran ayı itibariyle takibe dönüşüm oranı yüzde 2.89 oldu. Haziran ayı itibariyle kredi kartının da dahil olduğu tüketici kredilerindeki takibe dönüşüm oranı yüzde 3.84 oldu. 2010 yılında bu oran yüzde 4.13’tü. 2011 yılında yüzde 2.88’e gerileyen oran, 2012 yılında yüzde 2.95, 2013 yılında yüzde 2.87, 2014 yılında da yüzde 3.38 oldu. 2015 yılının mart ayında yüzde 3.51’e gerileyen oran, sonraki üç aylık dönemde yüzde 3.84’e yükseldi. Konut ve taşıt kredilerinde önemli bir değişiklik olmazken, 2014’den itibaren kredi kartları ile ihtiyaç kredilerinde artış gözlendi. Kredi kartlarında oran 2014 yılı sonunda yüzde 7’lerdeyken, 6 ay sonra haziran itibariyle yüzde 8’lere yükseldi. İhtiyaç kredilerinde ise yüzde 4’ler civarındaki oran yüzde 4.5’lara yükseldi.

Takipteki kredi tutarları (milyon TL)

Ocak                   Temmuz
Tüketici kredileri                          7.439                   8.910
-Konut                                       652                     644
-Taşıt                                       231                     219
-İhtiyaç                                   6.555                   8.046
Kredi kartları                              5.412                   6.201
Tüketici Kredileri ve Kredi kartları       12.851                  15.111

Takipteki kredilerin (brüt) gelişimi (milyar TL)

2014 2015 Temmuz
Tüketici 12 15
KOBİ 11 13
Ticari 13 13
TOPLAM 36 42

Kaynak: Hürriyet

Kamu Bankaları Batık Kredileri

eb86a7e8729dc5e7_480x270Kamu bankalarının batık kredilerini, özel bankalar gibi satabilmesinin önü açılıyor. Üç kamu bankası TMSF`nin kuracağı Varlık Yönetim Şirketi`ne satış yapabilecek.

Özel bankaların, batık kredilerini satarak takipteki kredi rasyolarını düşürmesi imkânından yararlanamayan kamu bankaları, söz konusu haksız rekabetten kurtulmak için düğmeye bastı. Kamu bankalarının da takipteki kredilerini varlık yönetim şirketlerine satmalarının önü açılıyor. Yasa gereği mevcut durumda, batık kredi satışı yapamayan kamu bankalarının ilk etapta, ortak bir varlık yönetim şirketi kurması gündeme geldi.

Sabah’ın haberine göre, Ziraat, Halk ve Vakıfbank’ın ortaklığında kurulması planlanan bu varlık yönetim şirketinin, kamu alacaklarının tahsili ile ilgili olarak hukuken sorun yaşayabilme riskine karşı yöntem değişikliğe gidilecek. Bu kez, özellikle 2001 krizi sonrasında tahsilatta büyük bir deneyim kazanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun, (TMSF) bir varlık yönetim şirketi kurması veya mevcut şirketlerden biri üzerinden kamu bankalarının takipteki kredilerini alması gündeme geldi. TMSF halen faaliyet gösteren RCT Varlık Yönetim Şirketi’nin de yüzde 100 hissesine sahip bulunuyor.

Özeller 19 Milyar Sattı 

Özel bankalar, 2008’den bu yana yaklaşık 20 milyar liralık takipteki krediyi, 2.9 milyar liraya varlık yönetim şirketlerine sattı. Varlık yönetim şirketleri 2.4 milyar lirayı tahsil etti. Kamu bankaları bu uygulamadan yararlanamazken, takipteki kredi satışı yapan özel bankalar, bu yolla batık kredioranını yarı yarıya düşürdü. Fakat, bu imkânı olmayan kamu bankaları, paralel medyanın tüm yalanlarına rağmen, batık kredi rasyosunda sektör ortalamasının altında kalmayı başardı. BDDKverilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi haziran sonunda 2014’e göre göre yüzde 12.7 artarak 1 milyar 398 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde takipteki krediler ise yüzde 14.1 artarak 42 milyar lira olarak gerçekleşti.

Kamu Yine de Lider 

Sektörün takipteki kredi rasyosu yüzde 2.9 oldu. Bu oran batık kredilerini satamayan kamu bankalarında yüzde 2.5 ile sektör ortalamasının altında kalırken, 20 milyar liralık batık krediyi varlık yönetim şirketlerine satarak bilançosunu temizleyen özellerde 2.7 olarak gerçekleştirdi. Özel bankalar, tıpkı kamu gibi batık kredi satışı yapamasaydı takipteki kredi rasyosu iki kat artarak yüzde 5.5’e çıkacaktı. Türkiye’deki yabancı bankaların batık kredi oranı ise yüzde 4.2’ye ulaştı.

12 Şirket Faaliyette 

Varlık Yönetim Şirketleri (VYŞ), 1 Ekim 2002 tarih ve 24893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca kuruldu. Bu şirketlerin faaliyetleri, BDDK tarafından denetleniyor. Sektörde 12 şirket bulunuyor.

Kaynak: Türktime

Kredi Notu’nda Kadınlar Önde

indirKredi Kayıt Bürosu Türkiye’nin kredi notu ortalamasının 1450 olduğunu bildirdi.üyelerin yüzde 18’inin kadın, yüzde 82’sinin erkek olduğu belirtilen raporda, kadınların kredi notunun erkeklerden daha yüksek olduğu belirtildi.

KKB tarafından 2014 yılında hayata geçirilen Findeks’in finansal hayatta yeni bir dönemi başlattığını aktaran Genel Müdür Kasım Akdeniz, kişinin geçmiş kredi davranışları ve ödeme performansı üzerinden hesaplanan kredi notunun artık herkesin hayatının önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.

Akdeniz, kredi notu yüksek olanların her zaman bir adım önde olacağını belirterek, bireylerin bankacılık sektöründeki kredibilitesinin özeti niteliğindeki Findeks Kredi Notu’nun bankaların kredi kararı verirken değerlendirdikleri önemli bir referans noktası olduğunu bildirdi.

Tüketicilerin kredi notlarına ve risk raporlarına bağlı olarak çeşitli finansal avantajlar sağlanmaya başlandığını dile getiren Akdeniz, özellikle kredi notu yüksek olan bireyler için ev, araç kiralama veya düşük faizli kredi kullanma gibi fırsatların sunulduğunu söyledi.

Kaynak: Doğunews

Siyasi Belirsizlik Kredi Notu Üzerinde Baskı Oluşturuyor

indirUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings erken seçim konusunda Türkiye’yi uyardı. Fitch, Türkiye’deki siyasi belirsizliğin iç ve dış politika sorunlarını şiddetlendirebileceğini ifade etti. 

Derecelendirme kuruluşu açıklamasında “Türkiye’deki siyasi riskin isteğe bağlı politika oluşturma, hükümet etkinliği ve politik öngörülebilirlik kaygıları ülkenin kredi notu üzerinde baskı oluşturuyor.”ifadelerine yer verildi.

Yolsuzluk soruşturmaları ve Gezi Parkı olaylarının ekonomiye etkisinden de bahseden kuruluş “2013-2015’teki ağır seçim takvimini takiben, uzayan seçim süreci ile birlikte, 2013 yazında hükümet karşıtı gösteri (Gezi Parkı) ve yolsuzluk soruşturmaları gibi siyasi şoklar ekonominin performansını baltaladı.”ifadelerini kullandı.

PKK ile sona erdirilen barış süreci ile Suriye’ye yapılan askeri operasyonları da hatırlatan Fitch, “Bu şiddet tırmanması Türkiye’de devam ederse veya bölgedeki çatışmanın içine çekilirse, ülkenin orta vadede risk profili negatif olabilir.”dedi.

Kamuoyu yoklamalarına göre yeni seçimin haziran ayındaki sonuçlara benzerlik göstereceğini kaydeden Fitch, “Bu siyasi durumun, ekonomik büyümeyi kademeli şekilde canlandıracak, cari işlemler açığının finansman büyüklüğünü azaltabilecek ve kalitesini artıracak kalıcı bir dengelenmeyi teşvik eden reformlara olanak sağlayan bir sonuç için elverişli olmayabilir.”şeklinde değerlendirmede bulundu.

Bir önceki AKP hükümetinin, bir reform programı formüle ettiğini ama, uzun bir seçim döngüsü nedeniyle bunun uygulanmasına imkanı olmadığını belirten derecelendirme kuruluşu, son dönemlerde Türk lirasının döviz karşısında ‘bütün zamanların’ en düşük seviyesini gördüğüne dikkat çekti.

Kaynak: Cihan

Kredi Vadesi 4 Yıla Çıkıyor

findeks-kredi-not-sorgulama-islemleri-1243-620-310Hükümet, seçim öncesi iç talebi canlandırmak için harekete geçti. Bunun ilk adımı olarak bireysel kredilerde vade sınırının 36 aydan 48 aya çıkarılması için BDDK’ya talimat verildiği belirtiliyor.

Hükümet, seçim öncesi iç talebi canlandırmak için harekete geçti. Bunun ilk adımı olarak bireysel kredilerde vade sınırının 36 aydan 48 aya çıkarılması için BDDK’ya talimat verildiği belirtiliyor.

Diğer taraftan taşıt kredilerinde vadenin 48 aydan 60 aya çıkarılması ve kredi kartında taksit sınırlamasının ise henüz tartışma aşamasında olduğu söyleniyor.

HÜKÜMET seçim öncesinde iç talebi canlandırmak, daha rahat bir ortamda seçime giderek daha fazla oy almak istiyor. Bunun ilk adımı olarak bireysel kredilerdeki vade sınırını 36 aydan 48 aya çıkarma kararı aldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bu kararın kısa sürede alınacağı ve bir an önce uygulamaya sokulmasının planlandığını öğrendik. Bununla beraber tüketici kredilerinin bankalara maliyetinin de azaltılması planlanıyor. BDDK bireysel kredilerin risk ağırlığının azaltılması üzerinde çalışıyor.  Bu yolla bankaların bireysel kredi vermeleri cazip hale getirilip piyasada rahatlık sağlanması ve bunun seçimde AKP oylarını olumlu etkilenmesinin amaçlandığı kesin.

Tedbirler Kalkıyor

Böylece Ali Babacan’ın çabasıyla 2014 yılı başında uygulamaya sokulan iç talep ve cari açığı kısıtlamaya dönük tedbirlerde geri dönüş yaşanacak. Kritik küresel süreçte Türkiye ekonomisini olumsuz etkileyen cari açık, alınan bu önlemlerle sınırlandırılmış ve sağladığı fayda herkes tarafından görülmüştü. Şimdi ise kritik küresel süreç devam etmesine rağmen bu önlemlerde geri dönüş planlanıyor. Yanısıra son dönemde cari açığın yeniden artma eğiliminde olduğu da açık. Seçim ekonomisi ille de para dağıtarak olmuyor, ileride yaşanacak riskler görülmesine rağmen bankaların para dağıtmasının önünü açmak da popülizm.

İlk İşareti Verilmişti

Bunun ilk işaretlerini yaklaşık 10 gün önce, yeni göreve gelen BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben vermişti. Akben konuyu finansal istikrar komitesinde ele aldıklarını ve “Kredi kartında taksit sayısı 9, acaba biraz bunu esnetebiliriz miyiz veya tüketici kredilerinde 36 taksit gibi… Fakat orada da onları artırdığınızda bu defa cari açığa olumsuz etki yapıyor. Bilhassa ithal cep telefonu gibi ya da pahalı ürünler konusunda bunu esnettiğinizde cari açığa olumsuz etki yapıyor. Yani orta bir yerde buluşturmak lazım. Yönetebilir bir seviyeye getirmek lazım” demişti.

Kredi Kartında Kaygı Duyuluyor

KREDİ kartında yapılacak yumuşamanın yaratacağı sonuçtan ise kaygı duyuluyor. Bu nedenle kredi kartındaki 9 ay vade sınırının uzatılması hala tartışılıyor. Özellikle cep telefonu gibi, ithalatı çok artıran bir uygulamaya izin vermemek için kredi kartında bir esnemenin büyük ihtimalle yapılmayacağı belirtiliyor. Bankacıların kredi kartı ve tüketici kredilerinde vade uzatımına sıcak baktığı açık. Bazı bankacılar, Merkez Bankası’nın zorunlu karşılıklara uzun zamandır istedikleri faiz uygulamaya başlamasının olumlu olduğunu, bireysel kredi şartlarının iyileştirilmesine de bankacılar olarak sıcak baktıklarını söyledi. Belli ki hükümet, özellikle kur artışıyla karları azalan ve sermaye yeterlilik oranları düşmeye başlayan bankacılık kesimini de bu yolla rahatlatmaya
çalışıyor.

Taşıt Kredisi De 60 Aya Çıkabilir

BDDK kredi kartı ve bireysel kredilerde değişik yapan bir düzenlemeyi 2013 Ekim’inde duyurmuş, 1 Şubat 2014’de uygulamaya sokmuştu. Böylece kredi kartıyla yapılan harcamalarda genel taksit sayısı en çok 9 ay ile sınırlandırılmış, beyaz eşya ve mobilyada 12, elektrik ve elektronik eşya, bilgisayar, telekomünikasyon ve kuyumculukta 6 ayla sınırlandırılmış, akaryakıt ve gıdada taksit kaldırılmıştı. Konut kredileri hariç tüketici kredilerinin vadesinin 36 ayı, taşıt kredilerinde 48 ayı geçemeyeceği şartı getirilmişti. Bu arada baskı üzerine hükümet kuyumculukla ilgili vadeyi uzatmıştı.  Şimdi seçim öncesi içtalebi artırmak için, tüketici kredilerindeki genel vade 36 aydan 48 aya çıkarılma kararı alınırken, otomobil için 48 aydan 60 aya çıkarılması ve kredi kartı vadelerinde sınırlama ise tartışılmaya devam ediyor. Bakarsınız birileri talimat verir tüm risklere rağmen bunlar da yapılır, kimbilir.

Kaynak: Hürriyet

 

Sınırlama Taksit Taksit Kalkıyor

aaaBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, kredi kartları ve tüketici kredilerinde taksit sınırlamasının, Finansal İstikrar Komitesi toplantısında gündeme geldiğini, konu üzerinde çalışıldığını belirterek, “Acaba bunu biraz esnetebiliriz miyiz diye konuştuk” dedi

Çek ve senet arttı

Tüketicilerin borçlanmasını kontrol altına almanın amaçlandığını anlatan Akben, bununla tüketicinin kendi gelirinin çok üzerinde bir borçlanmaya gitmemesinin ve birtakım sıkıntılar yaşanmamasının istendiğini ifade etti.

Akben, limitleri daha düşük, bir bedel ödenmeyen ‘temassız kart’lara, düşük limitler nedeniyle talebin sınırlı olduğunu söyledi. Kredi kartlarındaki borçlanma ve taksit sayısı azaltıldığında hacmin daraldığına dikkati çeken Akben, şöyle devam etti:

“Şimdi biz burada bunları kontrol altına aldığımızı düşündük ama bunun yanında bu defa kredi kartı kullanmadan başka alanlarda borçlanmalar başladı. Bu çek, senet veya diyelim ki mobilyacı, beyaz eşyacı, kendi taksit yapıyor. Bu defa şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz, en az eskiden bunları görerek yönetebiliyordunuz, şu anda yönetiminiz dışına çıkıyor. Bireylerin ne kadar borçlandığı ayrı bir çalışma konusu o. Regülatör olarak ne kadar çok bilgiye sahipseniz, yönetimi daha doğru yapabiliyorsunuz. Bu defa onu düşünüyoruz. Acaba oradaki borçlanmanın ölçüleri nedir?”
Bu konuda esnetme düşünülüp düşünülmediğinin sorulması üzerine Akben, “Esnetme diyemem şu anda. Onu bir Finansal İstikrar Komitesi kararı ile yapmıştık. Ancak o kararın yine oradan çıkması lazım, orada bir rakamları, gecikme oranlarını ortaya koymamız lazım” şeklinde konuştu.

Kaynak: Milliyet